Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών

Η Σχολή αποβλέπει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των Μηχανολόγων Μηχανικών – Ναυπηγών που θα επικεντρωθούν στη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων, την κατασκευή θαλάσιων εγκαταστάσεων, την θαλάσσια τεχνολογία και βιομηχανία, τη μελέτη και την κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα και τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής (ανάλογα με την επαγγελματική καρίερα που θέλει να ακολουθήσει ο σπουδαστής) . Το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών αφιερώνεται στην εκπόνηση της διπλωματικής – πτυχιακής εργασίας. Οι εξετάσεις για την υπεράσπιση της πτυχιακής και την απόκτηση του πτυχίου διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού – Ναυπηγού και εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), λαμβάνοντας άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα κάλυψης θέσεων εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την ειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες των Υπουργείων Εμπ. Ναυτιλίας, Εθνικής Αμύνης (Πολεμικό Ναυτικό), Μεταφορών, σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία, στον Ελληνικό Νηογνώμονα, σε ερευνητικά ινστιτούτα, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά γραφεία, ως μελετητές, ως επιβλέποντες, ή ως πραγματογνώμονες σε ναυπηγικά γραφεία, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ως μηχανικοί πλοίων, αρχιμηχανικοί, επιβλέποντες νέων κατασκευών ή επισκευών, ως νηογνώμονες, σε μηχανολογικά γραφεία, ως μελετητές επιβλέποντες, ως καθηγητές ακολουθώντας ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι πτυχιούχοι έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μελέτες κατασκευής πλωτών έργων, ορισμένου μεγέθους και χωρητικότητας, εγκαταστάσεις ναυπηγείων και ναυπηγικές εργασίες. Σημειωτέον ότι ο Ναυπηγός-Μηχανολόγος που θα θελήσει να ασχοληθεί με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσει μελετητικό και εργολαβικό πτυχίο, όπως όλοι οι μηχανικοί.